top of page
k_edited.jpg

About Us

Finding Inspiration in Every Turn

สหกรณ์อาเซียน ก่อตั้งขึ้นในสาธารณรัฐเกาหลีใต้โดยกลุ่มคนไทยและคนเกาหลีในเริ่มแรกโดยจดทะเบียนการประกอบธุรกิจหลากหลาย

เพื่อให้สมาชิกได้เกื้อกูลและใช้ประโยชน์ร่วมกันในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจสังคม

Our Story

สหกรณ์อาเซี่ยนได้ จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 2020

จดทะเบียนการค้านำเข้าส่งออเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.2020

Executive Director

Our Clients

bottom of page