top of page
k_edited.jpg

Asian Cooperative

Finding Inspiration in Every Turn

สหกรณ์อาเซียน ก่อตั้งขึ้นในสาธารณรัฐเกาหลีใต้โดยกลุ่มคนไทยและคนเกาหลีในเริ่มแรกโดยจดทะเบียนการประกอบธุรกิจหลากหลาย

เพื่อให้สมาชิกได้เกื้อกูลและใช้ประโยชน์ร่วมกันในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจสังคม

Our Story

สหกรณ์อาเซี่ยนได้ จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 2020

จดทะเบียนการค้านำเข้าส่งออเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.2020

Executive Director

สหกรณ์อาเซี่ยน

bbb.jpg
와사나1.jpg
140938_edited.jpg
140937_edited.jpg
140936_edited.jpg
bottom of page