top of page
สหกรณ์_edited.jpg

Asian Cooperative

Finding Inspiration in Every Turn

สหกรณ์อาเซียน ก่อตั้งขึ้นในสาธารณรัฐเกาหลีใต้โดยกลุ่มคนไทยและคนเกาหลีในเริ่มแรกโดยจดทะเบียนการประกอบธุรกิจหลากหลาย

เพื่อให้สมาชิกได้เกื้อกูลและใช้ประโยชน์ร่วมกันในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจสังคม

Our Story

สหกรณ์อาเซี่ยนได้ จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 2020

หมายเลขทะเบียนการค้า 712-87-01966

หมายเลขทะเบียนนิติกร 131451-0023025

Business Department

สหกรณ์อาเซี่ยน

bbb.jpg
와사나1.jpg
140938_edited.jpg
140937_edited.jpg
140936_edited.jpg
bottom of page